Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

BARSZCZ, M.: Zastosowanie modelu SWMM do prognozy przepływów prawdopodobnych w zlewni miejskiej
The application of the SWMM model to forecast probable flows in urban catchment

KUBRAK, E., RASIŃSKA, M., GRABOWSKI, W.: Charakterystyki przepustowości wirowego regulatora stożkowego z niezatopionym i zatopionym wylotem
Flow characteristics of the conical vortex regulator with unsubmerged and submerged outlet

WICHOWSKI, P., KADZIŃSKI, D., MORAWSKI, D.: Analiza wielkości i zmienności zużycia wody w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Analysis of water consumption and variability of demands in the campus of Warsaw University of Life Sciences (SGGW)

ŁĄGIEWKA, M., OPYRCHAŁ, L., WANAT, M.: Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody
The role of hydrotechnical structures on the conservation areas

KONCA-KĘDZIERSKA, K., LISZEWSKA, M.: Zastosowanie metod przepływu optycznego i krytycznego indeksu sukcesu do weryfikacji opadu w symulacjach klimatycznych dla Polski
Application of the optical flow and critical success index methods to verification of precipitation in climate simulations over Poland

MALINOWSKA, M., JAKUSIK, E.: Charakterystyka opadów atmosferycznych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 1971–2010
Characteristics of precipitation in central part of Kashubian Lake District, 1971–2010

MATUSIEWICZ, W.: Odwodnienia instalacji sanitarnych zlokalizowanych pod posadzkami pomieszczeń przyziemia
Dewatering of sanitary installations located under building basement

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

NIECHWIEJ SI, A.: Regulation of mountain streams versus ecological balance as illustrated by the example of the upper Vistula basin (part I)
Regulacja potoków górskich a równowaga ekologiczna na przykładzie dorzecza górnej Wisły (cz. I)

Kronika
Chronicle

PAWŁAT, H.: Profesor doktor habilitowany Witold Sławiński (1888–1962)
The memory of Professor Witold SławińskiCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw