Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

ZAWADZKI, Ł., LECH, M., GARBULEWSKI, K.: Wpływ stanu nasycenia podłoża gruntowego wodą na wyniki sondowań geotechnicznych
Influence of ground saturation degree on penetration tests results

BAJDA, M., LECH, M., KRONIK, K.: Wykorzystanie powierzchniowych badań elektrooporowych do oceny stanu technicznego budowli ziemnych
The use of surface electric resistivity tomography for examination of technical conditions of the earth structures

BAJDA, M., KODA, E.: Badania geotechniczne do oceny warunków posadowienia w strefach przykrawędziowych Skarpy Warszawskiej
Geotechnical tests for estimation of engineering conditions at the edge zone of “Skarpa Warszawska” toe

SAS, W., GŁUCHOWSKI, A., BĄKOWSKI, J., SZYMAŃSKI, A.: Wyznaczenie współczynnika sprężystego równomiernego ucisku (Cu) za pomocą badań cCBR dla posadowienia obciążanego cyklicznie
Estimation of coefficient of elastic uniform compression (Cu) from cCBR test for cyclic loaded footing

MALINOWSKA, E., DOMAŃSKI, P.: Określenie parametrów fizycznych i mechanicznych słabonośnych gruntów organicznych z podłoża trasy S2
Determination of physical and mechanical parameters of organic soft subsoils taken from S2

LECHOWICZ, Z., WRZESIŃSKI, G.: Ocena stateczności nasypu na podłożu organicznym według Eurokodu 7
Stability assessment of embankment on organic soils using Eurocode 7

LENDO-SIWICKA, M., GARBULEWSKI, K.: Stan graniczny wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7
Limit state of heave in excavation bottom according to Eurocode 7

KODA, E., HYPTA, S.: Modelowanie przepływu wód gruntowych w rejonie starego składowiska z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną
Groundwater flow modeling in the surrounding area of the old landfill with vertical barrier

SULEWSKA, M., KONOPKA, R.: Analiza nośności granicznej podłoża pod stopą fundamentową według PN-EN 1997-1 (2008) i PN-81/B-03020 (1981)
Assessment of bearing capacity of pad foundation based on PN-EN 1997-1 (2008) and PN-81/B-03020 (1981)

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

MATUSIEWICZ, W.: Osuszenie murów fundamentowych i odwodnienie gruntu przyległego do pałacu Ursyna Niemcewicza
Foundation walls drying and dewatering of soil adjacent to the Ursyn Niemcewicz Palace

KŁOSIŃSKI, B.: Ocena i przyszłość Eurokodu 7 „Projektowanie geotechniczne”
Evaluation and future of the Eurocode 7 – Geotechnical designCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw