Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

DIVEJEV, B., KERNYTSKYY, I., GRYGORYSHYN, O., KOGUT, V.: Acoustical properties of layered beams with attached dynamic vibration absorbers
Właściwości akustyczne belek wielowarstwowych z przyłączonymi dynamicznymi absorberami

MICHALEC, B.: Wstępna prognoza oddziaływania zbiornika Świnna Poręba na poziom wód gruntowych miejscowości Mucharz
The preliminary forecast of the influence of the Świnna Poręba reservoir on the ground-water level of the locality Mucharz

KAŁMYKOW-PIWIŃSKA, A., FALKOWSKI, T.: Ocena stabilności morfologii koryta na podstawie analizy archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych wykonywanej w środowisku GIS
Assessment of the channel morphologic stability in the base of archival cartographic and photogrammetric data in GIS environment

BAJKOWSKI, S., JASTRZĘBSKA, U.: Badanie wpływu kształtu progu gabionowego na podział przepływu
Studies of the impact the shape of the rock-fill sill to the flow distribution

WRZESIŃSKI, G., LECHOWICZ, Z.: Ocena stateczności etapowo budowanego nasypu na podłożu organicznym
Stability assessment of stage-constructed embankment on organic subsoil

SAS, W., MACIOROWSKA, E.: Współczynnik filtracji destruktu betonowego, jako gruntu antropogenicznego, oznaczany laboratoryjnie metodą stałogradientową
Permeability coefficient of recycled concrete aggregate as an anthropogenic soil tested in laboratory by constant head method

LENDO-SIWICKA, M., NIEDŹWIEDZKA, K.: Wpływ pęcznienia na parametry odkształceniowe iłów jako materiału budowlanego
Impact of swelling on the deformation parameters of clays as a building material

ZABOKLICKI, Ł., GARBULEWSKI, K.: Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z elektrowni atomowych
Methods of waste disposal from nuclear power station

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

SIWIEC, T.: Oczyszczanie ścieków dowożonych w reaktorach sekwencyjnych SBR
Treatment of wastewater delivered to sequencing reactors SBRCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw