Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

SOBOTKA, A., RADZISZEWSKA-ZIELINA, E., PLEBANKIEWICZ, E., ZIMA, K., KOWALIK, M.: Realizacja robót ziemnych w opinii wykonawców budowlanych
Realization of earthworks in the opinion of building contractors

PYTA, H., ROGULA-KOZŁOWSKA, W.: Rozkład frakcyjny rtęci aerozolowej przy drogach oraz w warunkach tła miejskiego – badania wstępne
Size distribution of particulate mercury by the roads and in the urban background conditions – preliminary study

KEJNA, M., USCKA-KOWALKOWSKA, J., ARAŹNY, A.: Bilans promieniowania w Koniczynce koło Torunia w latach 2011–2012
Radiation balance in Koniczynka near Toruń in the years 2011–2012

BARTOSZEK, K.: Wpływ warunków pogodowych na wybrane cechy botaniczno-rolnicze rzepaku ozimego
The impact of weather conditions on selected botanical and agricultural characteristics of winter rapeseed

KAZIMIERCZAK, M.: Modelowanie tlenowej stabilizacji osadów ściekowych z wykorzystaniem równań różnych rzędów
Modelling of aerobic sludge stabilization using equations of different orders

WYSOCKA-CZUBASZEK, A., WOJNO, W.: Sezonowa zmienność chemizmu wody w małej rzece w zlewni zurbanizowanej
Seasonal changes of water chemistry in a small river in an urban catchment

RABARIJOELY, S.: Określenie modułu ścinania z badań dylatometrycznych (DMT) na przykładzie iłów plioceńskich z poletka Stegny
Evaluation of shear modulus using dilatometer test (DMT) of Pliocene clays at Stegny research site

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

SIECZKA, A., GARBULEWSKI, K.: Stan graniczny zniszczenia hydraulicznego HYD w zaporach ziemnych według Eurokodu 7
Limit state of hydraulic failure HYD in earth dams according to Eurocode 7

MAŁUSZYŃSKA, I., MAŁUSZYŃSKI, M.J., ANCUTA, M.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych m.st. Warszawy na przykładzie Powiśla
Brownfield revitalization on the example of Powiśle – part of the capital city WarsawCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw