Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

NOWAKOWSKA, M., GARBULEWSKI, K.: Mieszanka iłu i węgla aktywnego jako materiał do uszczelniania składowisk odpadów
Clay-activated carbon blend as a material to liner of landfill

BONDAR-NOWAKOWSKA, E., RYBKA, I.: Relacje zdarzeń ryzyka wykonawstwa systemów kanalizacyjnych
Relations of risk event in the construction of sewerage

GAC, J.M.: Numeryczne modelowanie rozkładu prędkości przepływu wody w korycie z elementami sztywnymi przy użyciu metody gazu sieciowego Boltzmanna
Numerical modeling of the water velocity profiles in open channel flow with submerged rigid stems by use of lattice Boltzmann method

DOBRZAŃSKA, J.: Zmiana krajobrazu okolic wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie poddanych presji urbanizacyjnej
Landscape change of the neighbourhood of the chosen oxbow lakes of the Vistula River in Warsaw under urbanization pressure

HEJDUK, L.: Relacje między wybranymi formami fosforu a rumowiskiem unoszonym w rzece Zagożdżonce
Relation between chosen phosphorus forms and suspended sediment in Zagożdżonka River

PĘCZUŁA, W., SUCHORA, M.: Analiza przyczyn występowania złej jakości wody w zbiorniku retencyjnym w Kraśniku w pierwszych latach jego funkcjonowania
Analysis of causes of poor water quality in water-retention reservoir in Kraśnik in the first years of its functioning

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

WIERCIK, P., DOMAŃSKA, M.: Wpływ recyrkulacji popłuczyn na jakość wody uzdatnionej – przegląd literatury
The influence of filter backwash water recirculation on quality of treated water – a review of literature

MATUSIEWICZ, W.: Zagrożenie bezpieczeństwa budowli w wyniku nieprawidłowych metod odwodnienia
Safety abatement of building foundation caused by incorrect method of dewateringCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw