Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

BARSZCZ, M.: Ocena przydatności konceptualnego modelu Nasha do symulacji hydrogramu przepływów w zlewni zurbanizowanej z uwzględnieniem scenariuszy warstwy opadu
Evaluation of suitability of the conceptual Nash model for the simulation a flow hydrograph in a urbanized catchment considering rainfall depth scenarios

GRZYWNA, A.: Wielkość retencji wodnej w zmeliorowanej dolinie śródleśnej (Lasy Parczewskie)
Quantity of water retention in the reclaimed valley mid-forest (Forest Parczew)

PAWLAK, W.: Wymiana turbulencyjna dwutlenku węgla między atmosferą a terenem zurbanizowanym, rolniczym i podmokłym – różnice w rocznej i dobowej zmienności
Turbulent exchange of carbon dioxide between the atmosphere and the urbanized area, agricultural area and wetland – the differences in the annual and diurnal variability

FRĄK, M., MAJEWSKI, G., ZAWISTOWSKA, K.: Analiza liczebności drobnoustrojów zaadsorbowanych na pyle zawieszonym PM10
Analysis of the quantity of microorganisms adsorbed on particulate matter PM10

BARTOSZEK, K.: Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego
The use of satellite remote sensing to monitor the growth and development of the winter oilseed rape

RADZIEMSKA, M., MAZUR, Z.: Wpływ kompostów z produktów ubocznych pochodzących z gospodarki rybackiej na wybrane właściwości gleby
The influence of compost prepared from by-products of the fishing industry on the selected properties of soil

DYTŁOW, S.K., GÓRKA-KOSTRUBIEC, B.: Parametry magnetyczne jako wskaźnik procesów zachodzących w czarnoziemie zdegradowanym uformowanym na miechowskim płacie lessowym
Magnetic parameters as an indicator of the processes occurring in the degraded chernozem developed in loess from Miechow area

BARTKOWIAK, A., LEMANOWICZ, J.: Fosfor i metale ciężkie w glebach pod wpływem niekontrolowanych wysypisk śmieci
The phosphorus and heavy metals in soils due to the effect of uncontrolled waste damps

Kronika
Chronicle

PAWLAT, H.: Wspomnienie o doc. dr hab. inż. Marii Tołwińskiej (1913–1979)
Memory of doc. dr hab. inż. Maria Tołwińska (1913–1979)Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw