Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

POŁOŃSKI, M.: Obliczanie czasu bufora projektu w harmonogramach jednopunktowych z ujemną zwłoką na relacjach typu ZR między zadaniami
How to calculate project buffer time in PDM diagram with negative lag in FS relationship types between tasks

RUTKOWSKA, G., BARYŁKA, K.: Analiza wpływu materiałów budowlanych na mikrośrodowisko budynków mieszkalnych
Analysis of how building materials can affect the microenvironment of apartments

WIEJACZKA, Ł.: Wpływ zbiornika retencyjnego na relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza
Influence of storage reservoir on the relations between the temperature of water in the river and the air temperature

CHORMAŃSKI, J., MICHAŁOWSKI, R.: Model hydrologiczny zlewni WetSpa-SGGW zintegrowany z modułem obliczeniowym w środowisku ArcGIS
Hydrological catchment model WetSpa-SGGW integrated with a calculation module in ArcGIS environment

DMOCHOWSKI, D., GAJKOWSKA-STEFAŃSKA, L., DMOCHOWSKA, A., PRESNAROWICZ, R.K.: Ocena przydatności specjacji metali ciężkich w miejskich osadach pofermentacyjnych do produkcji trawników rolowanych
Application of heavy metals speciation in assessing suitability of municipal post-fermentation sludge for producing roll-out grass

SINDERA, P., FELIS, E., WISZNIOWSKI, J.: Ocena genotoksyczności ścieków koksowniczych
Genotoxicity of coke wastewaters

SIWIEC, T.: Badanie skuteczności płukania filtrów odżelaziających
Investigation of backwashing efficiency of rapid filters

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

SKOWYSZ, A.: O wykorzystaniu wzorów empirycznych do obliczania długości drogi pełnego wymieszania ścieków zrzucanych do rzek i kanałów
About using an empirical formulas for estimating the length of complete mixing waste waters discharged into the rivers and the channels

POPEK, Z., HEJDUK, L., HŁADKI, P.: Możliwości wykorzystania przepływomierza modułowego ISCO 2150 w pomiarach hydrometrycznych w małej rzece nizinnej
The facility of using the Flow Module ISCO 2150 in hydrometric measurements in small lowland river

PAWLUK, K.: Konstrukcje inżynierskie wspomagające procesy oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego
Engineering structures in groundwater remediationCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw