Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska jest czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym. Publikowane w nim artykuły (w języku polskim lub angielskim) prezentują wyniki badań własnych autorów obejmujące bardzo szeroką tematykę, dotyczącą takich dziedzin i dyscyplin naukowych jak: zrównoważony rozwój, kształtowanie przestrzeni niezurbanizowanej, inżynieria środowiska, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, gospodarka przestrzenna, ochrona i rekultywacja środowiska, oddziaływanie inwestycji na środowisko, ekologia, ochrona przyrody, hydrologia i gospodarka wodna, hydrogeologia, meteorologia i zagadnienia pokrewne.

Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC co oznacza, że do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.

Wszystkie artykuły są recenzowane, dane o artykułach przekazywane są do baz danych: AGRO(Poznań), Biblioteka Nauki, CrossRef, DOAJ, E-publikacje Nauki Polskiej, Google Scholar, Index Copernicus, INFONA, POL-Index, SCOPUS, SIGŻ(CBR). Przegląd od 1992 roku wydawany był przez 15 lat jako czasopismo półroczne, a od roku 2007 ukazuje się jako kwartalnik. Początkowa nazwa brzmiała: Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji Wodnych, potem Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska, a od 2002 r. - Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (Scientific Review Engineering and Environmental Sciences).

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r., liczba punktów za publikację w Przeglądzie Naukowym Inżynieria i Kształtowanie Środowiska wynosi 10 (poz. na liście B nr 1410). Pełny wykaz czasopism punktowanych oraz punktację Przeglądu w latach ubiegłych (od 2007 roku) można znaleźć tutaj podając w wyszukiwarce ISSN czasopisma.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czasopismo Scientific Review Engineering and Environmental Sciences (Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska) został wstępnie przypisany do dyscyplin: inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (poz. na liście nr 26368). Pełny wykaz wstępnego przypisania czasopism do dyscyplin naukowych można znaleźć tutaj.

Miło jest nam poinformować, że na podstawie liczby cytowań w ocenie bazy SCOPUS za 2018 rok Przegląd Naukowy utrzymał pozycję w grupie Q3 (SJR=0,223).

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie.

Zespół Redakcyjny

Uwaga!

1. Redakcja Przeglądu Naukowego uprzejmie prosi o używanie angielskiej nazwy czasopisma Scientific Review Engineering and Environmental Sciences przy cytowaniu wszystkich artykułów w nim zamieszczonych.

2. Ze wzgledu na indeksowanie czasopisma m.in. w bazie SCOPUS i znacznie szerszy odbiór artykułów i liczbę cytowań preferowane są artykuły angielskojęzyczne.