Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

ŚWITAŁA, B., FERN, E.J.: Constitutive modelling of root-reinforced granular soils – preliminary studies

TYMIŃSKI, W., STEFANEK, P., DANILUK, H., KIEŁCZEWSKI, T.: Wyznaczanie modułu odciążenie – obciążenie powtórne dla gruntów głębokiego podłoża
Unloading–reloading modulus evaluation for deep soils

ZAWISZA, E., GRUCHOT, A., BIGOS, M.: Stabilizacja mieszanin popiołowo-żużlowych spoiwami hydraulicznymi do celów budownictwa drogowego
Stabilisation of ash–slag mixtures with hydraulic binders for road engineering purposes

WYSOCKA, M.E.: Zanieczyszczenie gruntów pod nieuszczelnionym gminnym składowiskiem odpadów komunalnych
Soil pollution under unsealed municipal waste landfill

GORĄCZKO, A., TOPOLIŃSKI, S.: Wpływ kształtu cząstek ilastych na wyniki analiz granulometrycznych gruntów spoistych
Influence of shape anisotropy on the results of grain size analysis of the clayey soils

BEDNARCZYK, Z.: Nowoczesne metody monitoringu geotechnicznego w polskich odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego
Advanced geotechnical engineering monitoring methods in Polish opencast lignite mines

KRAWCZYK, D., FLIEGER-SZYMAŃSKA , M.: The value of plasticity index (IP) and liquidity index (IL) of North Polish ablation boulder clays and varved clays depending of the method of its determination

KOBRZYŃSKA, K., KANTY, P., JAKUBOWSKI, K.: Analiza kalibracji wyników sondowań CPT z próbnymi odwiertami kolumn przemieszczeniowych CMC
Analysis of CPT results calibration with CMC test drilling

NEPELSKI, K., RUDKO, M.: Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT
Identification of geotechnical parameters of Lublin loess subsoil based on CPT tests

ŁUKASIK, S., WITOWSKI, M.: Wyznaczanie maksymalnego modułu ścinania popiołów składowanych na składowisku mokrym
Determination of the maximum shear modulus of ash stored in a landfill

KŁOBUKOWSKI, D., GODLEWSKI, T., POPIELSKI, P.: Analiza numeryczna procesu odwodnienia budowlanego wykopu zlokalizowanego w pobliżu dużej rzeki
Numerical analysis of dewatering process of an excavation located close to a large river

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

ZAWADZKI, Ł., BURSA, B.: Wpływ filtracji oraz zmian nasycenia gruntu na stateczność wałów przeciwpowodziowych
Impact of filtration and changes in soil saturation on slope stability of flood embankments

STRAŻ, G.: Identyfikacja, oznaczanie oraz metody klasyfikowania gruntów organicznych w aspekcie Eurokodu 7 i norm związanych
Identification, marking and classification methods of organic soils according to Eurocode 7 and related standards

SAS, W., DZIĘCIOŁ , J.: Wyznaczanie prędkości filtracji w gruncie antropogenicznym pochodzącym z recyklingu destruktu betonowego z wykorzystaniem metod analitycznych
Determination of the filtration rate for anthropogenic soil from the recycled concrete aggregate by analytical methods