Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XVII2008Issue 3(41)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
KUBRAK E., WIELGOSZ P.: Rozkłady prędkości wody w korytach z elementami sprężystymi
Description of the water velocity profiles in open channel flow through submerged flexible stems
pdf
KASPEREK R., PARZONKA W.: Transport rumowiska i pomiary obrukowania dna koryta górnej Odry w rejonie granicznych meandrów
Sediment transport and measuring river-bed armoring of upper Odra river in the region of border meanders
pdf
WAWER R., NOWOCIEŃ E., PODOLSKI B., CAPAŁA M.: Ocena zagrożenia erozją wodną powierzchniową zlewni rzeki Bystrej z wykorzystaniem modelowania przestrzennego
Estmating water erosion of theBystra catchment using spatial modelling
pdf
GŁAŻEWSKI M.: Ocena zmywów erozyjnych skarp budowli ziemnych z popiołów lotnych
Evaluation of erosion rainwash of structure slopes mode of fly-ash
pdf
WOJTASIK M., WIŚNIEWSKI P., LORANC L.: Problemy erozji gleb na przykładzie kilku gmin w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
Problems of soil erosion on example some communes of Kujawy-Pomerania and Wielkopolska provinces
pdf
NOWOCIEŃ E., PODOLSKI B.: Dynamika rozwoju wąwozów drogowych na obszarach lessowych
Dynamics of development of road gullies on loess areas
pdf
MAKSYMIUK A., FURMAŃCZYK K., IGNAR S., KRUPA J, OKRUSZKO T.: Analiza zmienności parametrów klimatycznych i hydrologicznych w dolinie rzeki Biebrzy
Analysis of climatic and hydrologic parameters variability in the Biebrza river basin
pdf
PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ A.: Ocena jakości wykonania wybranych opracowań ekofizjograficznych
Assessment of climatic and hydrologic parameters variability in the Biebrza River basin
pdf
RADZKA E., KOC G., RAK J.: Ocena jakości wody pitnej w powiecie siedleckim
Valuation of drinking water quality in Siedlce district
pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2008