Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XVII2008Issue 1(39)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
URBAŃSKI J.: Długość odskoku hydraulicznego na modelu jazu
Length of hydraulic jump on model of the dam
pdf
GRADOWSKI Ł., BANASIK K.: Wpływ zbiornika Staw Berensewicza na redukcję fali wezbraniowej Potoku Służewieckiego
Reduction of the flood flow hydrograph by the Berensewicz Pond reservoir on the Służew Creek
pdf
KUŚMIEREK R.: Przydatność automatycznej stacji pomiarowej do osłony meteorologicznej rolnictwa
The usefulness of automatic weather station for meteorological cover in agriculture
pdf
DUDEK S., KUŚMIEREK R., ŻARSKI J.: Porównanie wybranych elementów meteorologicznych w Bydgoszczy i jej okolicy
Comparison of chosen meteorological elements measured in the centre of Bydgoszcz and its surroundings
pdf
KASPERSKA-WOŁOWICZ W., KANECKA-GESZKE E.: Monitorowanie warunków agroklimatycznych na polu buraka cukrowego na Kujawach
Monitoring of agrometeorological conditions in the sugar beet field
pdf
GÓRECKA M.: Architekt i jego rola w procesie projektowania budownictwa ekologicznego na terenach wiejskich
An architect and his role in ecological architecture's designing process on the rural area
pdf
RUTKOWSKA G.: Analiza możliwości docieplania istniejących budynków jednorodzinnych w aspekcie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii
The analysis of warming-up possibilities for existing detached houses with uncoventionaly sources of energy
pdf
PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE
Review papers
HEJDUK L.: Zastosowanie metody ADCP do pomiarów przepływu w małej rzece
Application of ADCP for discharge measurement in small river
pdf
BAŃKOWSKA A., WASILEWICZ M.: Przegląd działań realizowanych w celu poprawy stanu Jeziora Zdworskiego
Undertakings review of the ecological condition improvement in the Zdworskie Lake
pdf
CHOJNICKI B.H., URBANIAK M., LEŚNY J., JUSZCZAK R., OLEJNIK J.: Nowoczesne metody pomiaru wymiany masy i energii pomiędzy podłożem a atmosferą
The modern techniques applied for mass and heat exchange between ecosystems and atmosphere measurements
pdf
BOGUSZ W.: Informatyczne systemy wspomagające analizę ryzyka w procesie budowlanym
Computer systems supporting risk analisys in the building process
pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2008