Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XVI2007Issue 4(38)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
WSPOMNIENIE
Bonifacy Łykowski 1936-2007 pdf
PRACE ORYGINALNE
Original papers
BIERNACKA E., MAŁUSZYŃSKA I., MAŁUSZYŃSKI M. J.: Zawartość ołowiu w wierzchniej warstwie gleb z wybranych rejonów Polski o różnym stopniu antropopresji
Content of lead in the surface horizon of soils from selected anthropogenically differentiated areas of Poland
pdf
POPEK Z.: Weryfikacja wybranych wzorów empirycznych do określania średniej prędkości przepływu w warunkach małej rzeki nizinnej
Verification of selected the empirical formulas for average flow velocity determination in the small lowland river condition
pdf
BAŃKOWSKA A.: Ocena działania struktur BIO-HYDRO w rekultywacji Jeziora Ełckiego
Performance evaluation of the BIO-HYDRO structures in recultivation of the Ełckie Lake
pdf
JANICKA M., HEWELKE P.: Ekoprojektowanie jako ważne narzędzie ochrony środowiska na przykładzie sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ecodesign as important instrument of environmental protection on example of electric and electronic equipment
pdf
WYSOCKI J.: Europejska dyrektywa INSPIRE i problematyka jej implementacji w zakresie dokładności cyfrowych modeli powierzchni terenu
Problem of accuracy of the digital terrain models with respect to European INSPIRE directive
pdf
RUTKOWSKA G.: Analiza porównawcza infrastruktury technicznej w wybranej gminie z wymogami UE (część 2)
The comparing analysis technical infrastructure of selected commune in comparison EU requirements
pdf
PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE
Review papers
RUTKOWSKA G: Analiza możliwości wykorzystania ekologicznych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie niskim-jednorodzinnym
The analysis of possibilities of using of ecological building materials in contemporary single - family low building
pdf
PODAWCA K.: Analiza możliwości wykorzystania płyt gipsowo-kartonowych jako materiału wykończeniowego w budownictwie drewnianym
Analysis of utilization of plaster cardboard plates possibilities as finishing materials in wooden building
pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2007