Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XVI2007Issue 1(35)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
M. DUDZIŃSKI, K. FURMAŃCZYK: Wykorzystanie pakietu R w zagadnieniach dotyczących procedur jednoczesnego testowania wielu hipotez
Application of the R-project package in the area of the multiple-comparison procedures
pdf
B. RASZKA: Kształtowanie przestrzennych systemów ekologicznych w obrębie obszaru metropolitalnego Poznania
Shaping of the spatial ecological systems in the suburban area of Poznań
pdf
H. KAZIEKO, L. KAZIEKO: Prognoza obniżenia wód podziemnych pionowym drenażem
Prediction of groundwater level lawering due to vertical drainage systems
pdf
T. ZYDROŃ: Badania parametrów zagęszczalności przepalonych odpadów powęglowych z kopalni Wesoła
Investigation of the compactibility parameters of burnt colliery spoils from Wesoła mine
pdf
B. LEBIEDOWSKA: Wpływ warunków meteorologicznych na propagację hałasu w terenach podmiejskich
Influence of meteorological conditions for sound propagation on suburban areas
pdf
Z. KOWALEWSKI, J. BIELECKA: Możliwości i uwarunkowania wykorzystania pojemności retencyjnej jeziora Selmęt Wielki dla celów energetyki i ochrony środowiska
Possibilities and conditions of using the retention capacity of the Selmet Wielki Lake for energy production and environment protection
pdf
K. ROZBICKA: Charakterystyka zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego tlenkami azotu na obszarze aglomeracji warszawskiej ze szczególnym uwzględnieniem Ursynowa
Characteristics of nitrogen oxides air pollution in Warsaw urban area with special regard Ursynów
pdf
J. KOSSOWSKI, B. ŁYKOWSKI: Sumy dzienne promieniowania słonecznego w okresie letnim w Felinie k/Lublina i ich związek z usłonecznieniem i zachmurzeniem
Daily sums of solar radiation during summer period in Felin near Lublin and their relationship with sushine duration and cloudiness
pdf
B. ŁYKOWSKI: O naturalnych i antropogenicznych zmianach klimatu
About natural and anthropogenic climatic changes
pdf
K. TOKARCZYK-DOROCIAK, A. DRABIŃSKI: Dynamika zmian warunków świetlnych w stawie karpiowym w okresie hodowlanym
The dynamism of the light conditions changes in a carp pond during a breeding period
pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2007