Tytuł artykułu: Analiza możliwości ograniczenia zagrożeń środowiska wodno-gruntowego, wynikających z eksploatacji modernizowanego składowiska odpadów komunalnych

Autorzy: GÓRECKA, A., KODA, E.

Słowa kluczowe: składowisko, rekultywacja, monitoring wód, gospodarka odpadami

Streszczenie: W artykule dokonano analizy możliwości ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze starego, niewłaściwie zabezpieczonego składowiska odpadów komunalnych. Przedstawiono działania i zabiegi modernizacyjne, mające na celu eliminację przedostawania się zanieczyszczeń zwłaszcza do wód gruntowych i powietrza atmosferycznego. W celu wyeliminowania migracji odcieków do wód gruntowych zaprojektowano złożony system zabezpieczający, składający się z pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej i drenażu opaskowego odcieków oraz zbiorników retencyjno-odparowalnych. Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego zaproponowano mineralny system uszczelnienia powierzchni składowiska i zagospodarowanie powierzchni roślinnością. Ponadto, zaproponowany został nowy, zmodyfikowany system monitoringu lokalnego składowiska, uwzględniający projektowane zabiegi rekultywacyjne i umożliwiający stałą kontrolę stanu środowiska wodno-gruntowego.

Cytowanie w stylu APA: Górecka, A. & Koda, E. (2010). Analiza możliwości ograniczenia zagrożeń środowiska wodno-gruntowego, wynikających z eksploatacji modernizowanego składowiska odpadów komunalnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (3), 48-62.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Górecka & Koda, 2010), następne powołania: (Górecka & Koda, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Górecka, Anna, Eugeniusz Koda. "Analiza możliwości ograniczenia zagrożeń środowiska wodno-gruntowego, wynikających z eksploatacji modernizowanego składowiska odpadów komunalnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 49 ser., vol. 19, nr 3, (2010): 48-62.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Górecka, & Koda 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Górecka_Koda_2010_PNIKS, author={Górecka, Anna and Koda, Eugeniusz}, title={Analiza możliwości ograniczenia zagrożeń środowiska wodno-gruntowego, wynikających z eksploatacji modernizowanego składowiska odpadów komunalnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN49/A6/art6.pdf}, year={2010}, volume={19 (3)}, number={49}, pages={48-62}}

Pełny tekst PDF


Go Back